SFS 2007:1251 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § in-

komstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

50 kap.

7 §

2 Om en fysisk person avyttrar en andel i ett handelsbolag som, direkt

eller indirekt, äger en delägarrätt som skulle ha ansetts som en kvalificerad
andel enligt 57 kap. om den ägts direkt av den fysiska personen, gäller föl-
jande. Den del av vinsten som motsvarar delägarrättens marknadsvärde i för-
hållande till ersättningen för andelen i handelsbolaget ska tas upp i in-
komstslaget tjänst.

Första stycket tillämpas inte på sådana avyttringar som avses i 49 a kap.

och 51 kap.

57 kap.

21 §

3 Kapitalvinst på en kvalificerad andel till den del den överstiger det

sparade utdelningsutrymmet ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst
som motsvarar det sparade utdelningsutrymmet ska tas upp till två tredjede-
lar i inkomstslaget kapital.

Om kapitalvinst på en kvalificerad andel som anskaffats före år 1992

överstiger sparat utdelningsutrymme, ska den överskjutande delen upp till
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan omkostnadsbeloppet beräknat
enligt 25�35 §§ och omkostnadsbeloppet beräknat enligt 44 kap. 14 § i sin
helhet tas upp i inkomstslaget kapital i stället för i inkomstslaget tjänst.
Detta gäller inte för tillgångar som avses i 2 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelserna tillämpas

första gången vid 2009 års taxering och, i fall som avses i punkten 2 andra
meningen, även vid 2008 års taxering.

2. I fråga om sådana kapitalvinster som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap.

21 § första stycket första meningen och andra stycket och som hänför sig till
avyttringar av andelar under tiden den 1 januari 2008�den 31 december

1 Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60.

2 Senaste lydelse 2005:1136.

3 Senaste lydelse 2005:1136.

SFS 2007:1251

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1251

2009 tillämpas i stället vad som sägs i punkterna 3�10. Dessa bestämmelser
får också tillämpas på avyttringar som skett under 2007, om den skattskyl-
dige begär det. Bestämmelserna tillämpas dock inte på avyttringar, direkt el-
ler indirekt, av tillgångar som avses i 57 kap. 2 § andra stycket.

3. Vid tillämpningen av 50 kap. 7 § ska, av den del av vinsten som avses i

paragrafens första stycke, hälften tas upp i inkomstslaget tjänst och hälften i
inkomstslaget kapital, om inte annat följer av punkterna 4 och 5.

4. Punkten 3 gäller inte vid avyttringar till
a) en eller flera närstående,
b) ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som säljaren eller när-

stående, direkt eller indirekt, äger eller inom tre år efter avyttringen förvär-
var andelar i, eller

c) en annan juridisk person som säljaren eller närstående, direkt eller indi-

rekt, har eller inom tre år efter avyttringen får ett väsentligt inflytande i.

Punkten 3 gäller dock i fall som avses i första stycket b) om säljaren, di-

rekt eller indirekt, inte äger några andelar och närstående med sina förvärv
kommer att äga endast en ringa del av kapitalet och får bara ett ringa infly-
tande i företaget eller bolaget.

5. Punkten 3 gäller inte heller om
a) säljaren eller närstående inom tre år före eller inom tre år efter avytt-

ringen förvärvat eller förvärvar, direkt eller indirekt, övervägande delen av
tillgångarna i det företag som handelsbolaget, direkt eller indirekt, äger eller
ägt andelar i, eller

b) någon annan juridisk person förvärvat tillgångar eller andelar i det

nyssnämnda företaget och säljaren eller närstående, direkt eller indirekt, har
eller inom tre år efter den juridiska personens förvärv får ett väsentligt infly-
tande i denna juridiska person.

6. Vid tillämpningen av 57 kap. 21 § första stycket ska den del av vinsten

som avses i första meningen till hälften tas upp i inkomstslaget tjänst och till
hälften i inkomstslaget kapital, om inte annat följer av punkterna 7�9. Vi-
dare gäller att den del av kapitalvinsten som avses i paragrafens andra stycke
upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan omkostnadsbeloppet be-
räknat enligt 25�35 §§ och omkostnadsbeloppet beräknat enligt 44 kap. 14 §
i sin helhet ska tas upp i inkomstslaget kapital.

7. Punkten 6 gäller inte vid avyttring till
a) en eller flera närstående,
b) sådant fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som säljaren eller när-

stående, direkt eller indirekt, äger eller inom tre år efter avyttringen förvär-
var andelar i, eller

c) annan juridisk person som säljaren eller närstående, direkt eller indi-

rekt, har eller inom tre år efter avyttringen får ett väsentligt inflytande i.

Punkten 6 gäller dock i fall som avses i första stycket b) om säljaren, di-

rekt eller indirekt, inte äger några andelar och närstående med sina förvärv
kommer att äga endast en ringa del av kapitalet och får bara ett ringa infly-
tande i företaget eller bolaget.

8. Punkten 6 gäller inte heller om
a) säljaren eller närstående inom tre år före eller inom tre år efter avytt-

ringen förvärvat eller förvärvar, direkt eller indirekt, övervägande delen av
tillgångarna i det avyttrade företaget, eller

background image

3

SFS 2007:1251

b) någon annan juridisk person förvärvat tillgångar eller andelar i det

nyssnämnda företaget och säljaren eller närstående, direkt eller indirekt, har
eller inom tre år från den juridiska personens förvärv får ett väsentligt infly-
tande i den juridiska personen.

9. Bestämmelsen i punkt 7 ska inte tillämpas om den skattskyldige begär

det och

a) han eller hon har avyttrat samtliga andelar i företaget direkt till en eller

flera avkomlingar, avkomlings make eller till ett företag som helt ägs av en
eller flera av dessa personer, och

b) verksamheten, direkt eller indirekt, ska drivas vidare av förvärvaren el-

ler förvärvarna utan avbrott under de närmast efter avyttringen följande tre
åren.

Om det inom tre år efter avyttringen visar sig att verksamheten inte drivs

vidare enligt vad som sägs i första stycket b eller det framgår av omständig-
heterna att verksamheten inte kommer att drivas vidare som sägs där, ska be-
stämmelserna i punkten 7 tillämpas. Det som har sagts nu gäller dock inte
om verksamheten inte kan drivas vidare på grund av dödsfall, långvarig
sjukdom eller av något annat synnerligt skäl.

10. Som tillgångar avses vid tillämpningen av punkterna 5 och 8 inte kon-

tanter, värdepapper och liknande tillgångar. Som tillgångar räknas dock an-
delar i företag i intressegemenskap samt värdepapper som är lager i värde-
pappersrörelse enligt 49 a kap. 7 § andra stycket 2 eller tredje stycket. Om
företag i intressegemenskap innehar kontanter, värdepapper och liknande
tillgångar, ska värdet av dessa tillgångar vid tillämpning av punkterna 5 och
8 inte räknas med vid beräkningen av värdet på andelen i intresseföretaget.
Vid denna beräkning ska så stor del av värdet beaktas som svarar mot äga-
randelen i intresseföretaget.

Med företag i intressegemenskap avses i första stycket ett företag som ett

annat företag, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har
ett väsentligt inflytande i.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007