SFS 2007:1252 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter att det i lagen ska föras in en ny pa-
ragraf, 3 kap. 21 a §, av följande lydelse.

3 kap.

21 a § Den som under tiden den 1 januari 2008�31 december 2009 avyttrat
en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om eget och närståendes, direkta eller indi-
rekta, innehav, förvärv och om inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 och
8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2007:1251) om ändring i inkomst-
skattelagen. Uppgift ska också lämnas om verksamheten inte drivs vidare på
sätt som anges i punkt 9 andra stycket av övergångsbestämmelserna till
nämnda lag.

Det som sägs i första stycket gäller även för den som under 2007 avyttrat

en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomstskattelagen
och som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag om
ändring i inkomstskattelagen begärt att punkterna 3�10 i övergångsbestäm-
melserna ska tillämpas.

Uppgift ska lämnas i självdeklarationen vid taxeringen för det beskatt-

ningsår då sådan omständighet inträffat som utlöser uppgiftsskyldighet en-
ligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2008 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60.

SFS 2007:1252

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007