SFS 2007:1253 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

071253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 17 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

4 kap.

17 §

2 Eftertaxering får också ske

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise-

ende,

2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter saknats eller varit
felaktig,

3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 §

andra stycket 1�5,

4. när en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en

investering inom den tid som har föreskrivits i ett sådant beslut som avses i
7 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat
villkor i beslutet,

5. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift enligt 3 kap.

9 a §, 19 a §, eller 5 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter, och

6. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift som har

lämnats eller skulle ha lämnats enligt 3 kap. 21 a § lagen om självdeklaratio-
ner och kontrolluppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2008 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60.

2 Senaste lydelse 2004:1143.

SFS 2007:1253

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007