SFS 2007:1254 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

dels att bilaga 39 a till lagen ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 39 a kap. 7 § ska lyda ⬝Kompletteringsreg-

ler⬝,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 39 a kap. 7 a §, av följande

lydelse.

39 a kap.

7 a § �ven om nettoinkomsten enligt 5 § är lågbeskattad och inte undanta-
gen enligt 7 § ska en inkomst hos en utländsk juridisk person som hör
hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte anses
lågbeskattad om den utländska juridiska personen i den stat där den hör
hemma utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad
verksamhet bedrivs.

Vid prövningen av om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda ska

särskilt beaktas

1. om den utländska juridiska personen har egna resurser i den stat där den

hör hemma i form av lokaler och utrustning i den utsträckning som är nöd-
vändig för dess verksamhet,

2. om den utländska juridiska personen har egna resurser i den stat där den

hör hemma i form av personal med den kompetens som är nödvändig för att
självständigt bedriva verksamheten, och

3. om den utländska juridiska personens personal självständigt fattar be-

slut i den löpande verksamheten.

1 Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13, rskr. 2007/08:63.

SFS 2007:1254

Utkom från trycket
den 14 december 2007

3 SFS 2007:1233�1293

background image

2

SFS 2007:1254

Bilaga 39 a

2

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:
1. Afrika, med undantag av

� Djibouti,
� Liberia,
� Marocko, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse,

annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas
med den normala inkomstskatten där samt inkomst från coordination cent-
res, och

� Seychellerna,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
3. Asien, med undantag av
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Brunei Darussalam, vad avser inkomst som inte beskattas med den nor-

mala inkomstskatten där,

� Cypern, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan fi-

nansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,

� Förenade arabemiraten,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
4. Europa, med undantag av
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Brittiska kanalöarna,
� Bulgarien, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan

finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,

� Estland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan

finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Irland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan fi-

nansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,

� Isle of Man,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Monaco,
� Montenegro, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrö-

relse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte be-
skattas med den normala inkomstskatten där,

� Nederländerna, vad avser inkomst från finansiell verksamhet som anges

i 39 a kap. 7 § andra stycket 1 om avsättning kan göras till en särskild riskre-
serv,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Schweiz, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan

finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,

� Turkiet, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse,

annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas
med den normala inkomstskatten där, och

� Ungern, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse,

annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas
med den normala inkomstskatten där,

2 Senaste lydelse 2003:1086.

background image

3

SFS 2007:1254

5. Oceanien, men bara vad avser
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007