SFS 2007:1255 Lag om upphävande av kungörelsen (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter

071255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av kungörelsen (1961:521) om
tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko
för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig
handräckning beträffande direkta skatter;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att kungörelsen (1961:521) om till-

lämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbe-
skattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräck-
ning beträffande direkta skatter ska upphöra att gälla vid utgången av år
2007. Den upphävda kungörelsen ska dock fortfarande tillämpas beträffande

1. skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2008, och
2. skatt på förmögenhet som tas ut vid 2008 eller tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13, rskr. 2007/08:63.

SFS 2007:1255

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007