SFS 2007:1256 Lag om upphävande av förordningen (1975:850) om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m.

071256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av förordningen (1975:850) om
kupongskatt för person med hemvist i Marocko,
m.m.;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att förordningen (1975:850) om

kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m. ska upphöra att gälla
vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13, rskr. 2007/08:63.

SFS 2007:1256

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007