SFS 2007:1257 Lag om upphävande av lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

071257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1983:914) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på
kvarlåtenskap, arv och gåva;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1983:914) om dubbelbe-

skattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande
skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva ska upphöra att gälla vid utgången av
år 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas

1. beträffande kvarlåtenskap efter person som avlider före utgången av år

2007, samt

2. beträffande varje annan händelse än dödsfall, om händelsen inträffar

före utgången av år 2007 och som medför skattskyldighet enligt lagstift-
ningen i endera avtalsslutande staten.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13, rskr. 2007/08:63.

SFS 2007:1257

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007