SFS 2007:1258 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

071258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om to-

talförsvarsplikt

dels att 11 kap. 1�3 och 5 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 1 § skall utgå,
dels att 5 kap. 1 §, 11 kap. 4 § samt rubriken till 11 kap. skall ha följande

lydelse.

5 kap.

1 § Den som fullgör värnplikt eller civilplikt är skyldig att i den mån verk-
samheten kräver det tåla inskränkningar såväl i sin frihet att förflytta sig
inom landet och att lämna detta som i sin personliga frihet i övrigt.

Den som fullgör värnplikt eller civilplikt är, efter beslut av Totalförsvarets

pliktverk eller efter verkets bestämmande av en annan statlig myndighet,
också skyldig att genomgå den medicinska och psykologiska undersökning
som krävs för att utreda och bedöma hans eller hennes förutsättningar att
tjänstgöra inom totalförsvaret.

Utöver vad som framgår av andra stycket är den som fullgör värnplikt

eller civilplikt, efter beslut av Totalförsvarets pliktverk eller, efter verkets
bestämmande, av annan statlig myndighet, skyldig att på anmaning lämna
urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon
inte är påverkad av beroendeframkallande medel eller något sådant dop-
ningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-
ningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om för-
bud mot vissa hälsofarliga varor. Detta gäller dock inte om det finns medi-
cinska eller liknande skäl mot sådan provtagning.

Kontroll enligt tredje stycket får ske endast i den mån åtgärden är försvar-

lig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller att
kontrollen får genomföras endast i den form och utsträckning som är nöd-
vändig för det angivna syftet.

1 Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33.

SFS 2007:1258

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1258

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

11 kap. �verklagande

4 §

2 Endast följande beslut enligt denna lag får överklagas:

1. beslut om inskrivning enligt 3 kap. 1, 3 och 4 §§,
2. beslut i ärenden om rätt att vara vapenfri,
3. beslut i ärenden om uppskov,
4. beslut i ärenden om avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12�14 §§ och

om tillgodoräknande av tjänstgöringstid enligt 5 kap. 17 §, samt

5. beslut enligt 8 kap. 6�8 och 11 §§.
Beslut enligt 8 kap. 6�8 och 11 §§ får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut får överklagas hos den myndighet som regeringen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �renden hos inskrivningsnämnden om förnyad prövning av beslut av

Totalförsvarets pliktverk, vilka inte avgjorts vid lagens ikraftträdande, skall
överlämnas till den myndighet som regeringen bestämmer enligt 11 kap. 4 §
andra stycket och handläggas som överklagade ärenden.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2002:276.