SFS 2007:1259 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

071259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 49 § lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha följande lydelse.

49 § I ärenden om omprövning av beslut om extratjänst får den som om-
prövar beslutet, om beslutet är verkställbart, besluta att det tills vidare inte
får verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33.

SFS 2007:1259

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007