SFS 2007:1260 Lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

071260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för
landskapsinformation;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1993:1742) om skydd

för landskapsinformation skall ha följande lydelse.

4 § Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av
sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 3 §
första stycket första meningen luftfartslagen (1957:297) får inte utföras utan
tillstånd när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd endast om
det finns särskilda skäl för det.

�r Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga för-

hållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att vad
som sägs i första stycket om tillstånd skall gälla för fotografering och lik-
nande registrering från luftfartyg även inom eller av andra områden än res-
triktionsområden.

Befälhavare på luftfartyg skall se till att fotografering eller liknande re-

gistrering inte utförs i strid med bestämmelserna i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33.

SFS 2007:1260

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007