SFS 2007:1261 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

071261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:238) om totalför-

svarsplikt

dels att 6 kap. 2 §, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya bestämmelser, 3 kap. 16 § och 7 kap. 7 § samt

närmast före 3 kap. 16 § och 7 kap. 7 § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

Totalförsvarets pliktverk

16 § Totalförsvarets pliktverk ska i samband med att en totalförsvarsplik-
tig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60
dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller sär-
skild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor
att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso-
och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en
kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.

Totalförsvarets pliktverk ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den

totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga,
allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på sådan
enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalför-
svarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

Totalförsvarets pliktverk ska vidare vid samma tidpunkt och till samma

enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild
av den totalförsvarspliktige från det register som verket för över sådana upp-
gifter. Sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Rikspolisstyrelsen, po-
lismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatte-
verket och Kronofogdemyndigheten.

6 kap.

2 § Arbetsförmedlingen får

1. anvisa arbete som avses i 6 kap. 2 § första stycket 3 lagen (1994:1809)

om totalförsvarsplikt,

2. besluta enligt 6 kap. 3 § samma lag om hos vilka andra arbetsgivare och

uppdragsgivare än statliga myndigheter som allmän tjänsteplikt ska fullgö-

SFS 2007:1261

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1261

ras och om vilka arbetstagare och uppdragstagare som hos dessa ska omfat-
tas av den allmänna tjänsteplikten samt

3. medge undantag från den allmänna tjänsteplikten enligt 6 kap. 6 §

samma lag för den som fullgör allmän tjänsteplikt hos någon annan arbetsgi-
vare eller uppdragsgivare än en statlig myndighet.

7 kap.

Drogtestning

7 § Kontroll enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (1994:1809) om total-
försvarsplikt ska verkställas av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

8 kap.

1 §

1 �verklagande enligt 11 kap. 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvars-

plikt ska göras hos Statens överklagandenämnd.

9 kap.

1 §

2 Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om

1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 1�4 §§ denna förordning, av Skattever-

ket efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,

2. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrel-

sen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,

3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomför-

ande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska
fullgöras hos Försvarsmakten,

4. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomför-

ande, av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Statens räddnings-
verk och Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap.
5 § denna förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila för-
svaret,

5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och

civilplikt hos Försvarsmakten av denna,

6. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det

civila försvaret, av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Statens
räddningsverk och Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i
4 kap. 5 § denna förordning,

7. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrel-

sen,

8. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalför-

svarsplikt, av Arbetsförmedlingen,

9. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 1995:630.

2 Senaste lydelse 2003:889.

background image

3

SFS 2007:1261

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007