SFS 2007:1262 Förordning om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

071262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet
för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:240) om möjlighet

för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Ansökan om antagning till grundutbildning enligt lagen (1994:1810)
om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre
grundutbildning ska ges in till Totalförsvarets pliktverk. Den som har gett in
en ansökan före den 1 november ett år och som uppfyller eller vid antag-
ningsprövningen kommer att uppfylla förutsättningarna i 4 § och som be-
döms ha förutsättningar för att antas till grundutbildning enligt 3 § andra
stycket nämnda lag ska kallas till en antagningsprövning senast under det
följande året.

Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalför-

svarets pliktverk om varje svensk kvinna som är folkbokförd i landet och
som under året fyller 17 år.

9 §

1

Beslut om inskrivning får överklagas hos Statens överklagande-

nämnd. �verklagandenämndens beslut får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �renden hos inskrivningsnämnden vilka inte har avgjorts vid förord-

ningens ikraftträdande, ska överlämnas till den myndighet som regeringen
bestämmer enligt 11 kap. 4 § andra stycket lagen (1994:1809) om totalför-
svarsplikt.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:632.

SFS 2007:1262

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007