SFS 2007:1263 Förordning med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

071263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Totalförsvarets pliktverk;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Totalförsvarets pliktverk ansvarar för att myndigheter och andra som
har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avse-
ende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller
civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i
fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan
personal inom totalförsvaret.

Totalförsvarets pliktverk ska vidare mönstra, skriva in och krigsplacera

totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 § Totalförsvarets pliktverk ska särskilt inför och vid mönstringen verka
för att öka intresset bland totalförsvarspliktiga för tjänstgöring inom totalför-
svaret och utlandstjänstgöring inom Försvarsmakten.

3 § Totalförsvarets pliktverk får inom sakområdet åta sig att utföra upp-
drag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting samt enskilda.

Ledning

4 § Totalförsvarets pliktverk leds av en myndighetschef.

5 § Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid Totalförsvarets pliktverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Totalförsvarets pliktverk ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2007:1263

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1263

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Totalförsvarets pliktverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

10 § Totalförsvarets pliktverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndig-
heten åtagit sig inom sakområdet enligt 3 §. Myndigheten beslutar eller
meddelar föreskrifter om avgifternas storlek. Avgifter får dock inte tas ut för
uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskriv-
ning eller i samband med grundutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)