SFS 2007:1265 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

071265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FAAEPN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FAAEPM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Styrelsen f�r psykologiskt <br/>f�rsvar;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 december 2007. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 � </b>Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar har till uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ge r�d och v�gledning om medief�retagens planering f�r h�jd bered-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skap betr�ffande produktion och distribution,</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. efter samr�d med f�retag inom medieomr�det f�lja och analysera ut-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">vecklingen av medief�retagens planering f�r h�jd beredskap och beredskap<br/>f�r sv�ra p�frestningar p� samh�llet i fred,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utarbeta underlag f�r regeringens beslut om beredskap inom medie-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">omr�det n�r det g�ller h�jd beredskap och sv�ra p�frestningar p� samh�llet i<br/>fred, och</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. h�lla sig informerad om utvecklingen inom medieomr�det.<br/>Styrelsen ska sprida kunskap i samh�llet om s�kerhetspolitiken och total-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rsvaret. Styrelsen ska f�lja svensk opinionsutveckling av betydelse f�r<br/>psykologiskt f�rsvar. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar ska �ven st�dja personer med hem-<br/>vist i Sverige som drabbats av flodv�gskatastrofen i Sydostasien i december<br/>2004. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, st�dja �ven andra personer med</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hemvist i Sverige som drabbats av en st�rre katastrof utomlands. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen ska, i verksamhet enligt f�rsta och andra styckena, s�rskilt un-</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">derl�tta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka f�r samordning<br/>av myndigheters, organisationers och �vriga akt�rers insatser, verka f�r<br/>samordning av den offentliga informationen om den reglering som har bety-<br/>delse f�r dem som drabbats samt identifiera behov av s�rskilda insatser.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Under h�jd beredskap eller annars efter s�rskilt beslut av regeringen<br/>ska Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar verka f�r en fri nyhetsf�rmedling.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1265</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1265</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Inom Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar finns ett s�rskilt beslutsorgan,<br/>det nationella r�det f�r samordning och st�d till drabbade med anledning av<br/>naturkatastrofen i Asien. R�det ska besluta om och fullg�ra den verksamhet<br/>som avses i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">R�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av �vriga ledam�ter</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">�r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ledam�terna i det nationella r�det f�r samordning och st�d till</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen f�r<br/>en best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(2005:629) med instruktion f�r Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar ska upp-<br/>h�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Styrelsen f�r psykologiskt
f�rsvar;

utf�rdad den 6 december 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar har till uppgift att

1. ge r�d och v�gledning om medief�retagens planering f�r h�jd bered-

skap betr�ffande produktion och distribution,

2. efter samr�d med f�retag inom medieomr�det f�lja och analysera ut-

vecklingen av medief�retagens planering f�r h�jd beredskap och beredskap
f�r sv�ra p�frestningar p� samh�llet i fred,

3. utarbeta underlag f�r regeringens beslut om beredskap inom medie-

omr�det n�r det g�ller h�jd beredskap och sv�ra p�frestningar p� samh�llet i
fred, och

4. h�lla sig informerad om utvecklingen inom medieomr�det.
Styrelsen ska sprida kunskap i samh�llet om s�kerhetspolitiken och total-

f�rsvaret. Styrelsen ska f�lja svensk opinionsutveckling av betydelse f�r
psykologiskt f�rsvar.

2 � Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar ska �ven st�dja personer med hem-
vist i Sverige som drabbats av flodv�gskatastrofen i Sydostasien i december
2004.

Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, st�dja �ven andra personer med

hemvist i Sverige som drabbats av en st�rre katastrof utomlands.

Styrelsen ska, i verksamhet enligt f�rsta och andra styckena, s�rskilt un-

derl�tta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka f�r samordning
av myndigheters, organisationers och �vriga akt�rers insatser, verka f�r
samordning av den offentliga informationen om den reglering som har bety-
delse f�r dem som drabbats samt identifiera behov av s�rskilda insatser.

3 � Under h�jd beredskap eller annars efter s�rskilt beslut av regeringen
ska Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar verka f�r en fri nyhetsf�rmedling.

Ledning

4 �

Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1265

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1265

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

S�rskilda organ

5 � Inom Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar finns ett s�rskilt beslutsorgan,
det nationella r�det f�r samordning och st�d till drabbade med anledning av
naturkatastrofen i Asien. R�det ska besluta om och fullg�ra den verksamhet
som avses i 2 �.

R�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av �vriga ledam�ter

�r n�rvarande.

Anst�llningar och uppdrag

6 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

7 �

Ledam�terna i det nationella r�det f�r samordning och st�d till

drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen f�r
en best�md tid.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2005:629) med instruktion f�r Styrelsen f�r psykologiskt f�rsvar ska upp-
h�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

;