SFS 2007:1265 Förordning med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

071265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Styrelsen för psykologiskt
försvar;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Styrelsen för psykologiskt försvar har till uppgift att

1. ge råd och vägledning om medieföretagens planering för höjd bered-

skap beträffande produktion och distribution,

2. efter samråd med företag inom medieområdet följa och analysera ut-

vecklingen av medieföretagens planering för höjd beredskap och beredskap
för svåra påfrestningar på samhället i fred,

3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskap inom medie-

området när det gäller höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i
fred, och

4. hålla sig informerad om utvecklingen inom medieområdet.
Styrelsen ska sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken och total-

försvaret. Styrelsen ska följa svensk opinionsutveckling av betydelse för
psykologiskt försvar.

2 § Styrelsen för psykologiskt försvar ska även stödja personer med hem-
vist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december
2004.

Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, stödja även andra personer med

hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

Styrelsen ska, i verksamhet enligt första och andra styckena, särskilt un-

derlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning
av myndigheters, organisationers och övriga aktörers insatser, verka för
samordning av den offentliga informationen om den reglering som har bety-
delse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser.

3 § Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen
ska Styrelsen för psykologiskt försvar verka för en fri nyhetsförmedling.

Ledning

4 §

Styrelsen för psykologiskt försvar leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1265

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1265

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Särskilda organ

5 § Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett särskilt beslutsorgan,
det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av
naturkatastrofen i Asien. Rådet ska besluta om och fullgöra den verksamhet
som avses i 2 §.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter

är närvarande.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 §

Ledamöterna i det nationella rådet för samordning och stöd till

drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen för
en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)