SFS 2007:1266 Förordning med instruktion för Försvarsmakten

071266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

�vergripande ansvar

1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väp-
nad strid.

2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var
det än kommer ifrån. Hela Sverige ska kunna försvaras.

Försvarsmakten ska hävda Sveriges territoriella integritet.
Försvarsmakten ska bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att

kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säker-
hetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet.

Försvarsmakten ska bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra

påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och
kunna ställa resurser till förfogande.

Verksamhetsuppgifter

3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ ska Försvarsmakten särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunder-

rättelseverksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd informa-
tion,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

6. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet

inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport,

7. genomföra perspektivstudier som underlag för beslut om Försvars-

maktens långsiktiga inriktning,

8. medverka i statsceremonier, och

SFS 2007:1266

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1266

9. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl. med upp-

gifter inom totalförsvaret för informationsutbyte.

4 § Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939) om kvali-
ficerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 3 samma lag.

Miljöfrågor

5 § Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1�4 §§ ställer ska
Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Försvarsmakten har
ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom det militära försvaret.
Försvarsmakten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande
och pådrivande i förhållande till övriga berörda myndigheter.

Försvarsmakten ska i fråga om miljömålsarbetet enligt första stycket

rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Försvarsmakten ska medverka i det internationella försvarsmiljösamar-

betet.

Information

6 § Försvarsmakten ska, när den bedriver militär säkerhetstjänst, till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera
och upprätthålla samarbete med andra stater och internationella organisatio-
ner samt informera om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Försvarsmakten ska vidare till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)

lämna information om den militära säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om
verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten ska varje år upprätta en översikt över den militära säker-

hetstjänstens verksamhet under föregående år. �versikten ska lämnas in till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen
och hållas tillgänglig för allmänheten.

Planläggning

7 § Försvarsmakten ska samordna beredskapsplanläggningen och den ope-
rativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning
inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3�5 kap.

miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de

myndigheter som enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och
höjd beredskap har ett ansvar inför och vid höjd beredskap.

Skadeståndsärenden och vissa andra ersättningsfrågor

8 § Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för
personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitie-

background image

3

SFS 2007:1266

kanslern. Bestämmelserna i 11�13 §§ samma förordning gäller för Försvars-
makten i ärenden om reglering av personskada.

9 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd
för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig
utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

10 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd
för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade in-
komster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär
verksamhet.

11 § Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat till-
varatagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som
är av utländskt militärt ursprung.

Ledning

12 § Försvarsmakten leds av en myndighetschef.

Delegering

13 § Myndighetschefen får överlåta till generaldirektören, chefsjuristen
eller chefen för säkerhetsinspektionen att avgöra ärenden som avser före-
skrifter.

Organisation

14 § Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter
som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte

är reglerad i denna förordning.

Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av insatsförband och övriga

förband.

15 § I Högkvarteret ska det finnas en enhet för underrättelse- och säker-
hetstjänst, en operativ enhet, en säkerhetsinspektion och en generalläkare. I
säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk ingå.

16 § Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som ska sam-
verka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan för
att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets
olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser.
Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och ut-
bildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras.

background image

4

SFS 2007:1266

Särskilda organ

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter

17 § Inom Försvarsmakten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter och som har till
uppgift att besluta om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3
lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Beslutsorganet prövar
också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

18 § Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst
tre andra ledamöter, varav minst en med särskild erfarenhet av verksamhet
som avser folkbokföring. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller
ha varit ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat ju-
ridiskt arbete.

Vice ordföranden får träda i ordförandens ställe, när det behövs.

19 § Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de övriga le-
damöterna är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden besluta i ärenden om kvalificerad

skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sam-
manträde.

20 § Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden
tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksam-
heten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett
tillförlitligt sätt.

Generalläkarens tillsynsansvar

21 § Generalläkaren ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över mil-
jöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för offentlig kontroll av djur-
hälsovården, djursjukvården och djurskyddet. Generalläkaren är därvid be-
hörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kon-
troll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedels-
lagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

1. General-

läkaren får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten för efterlevna-
den av gällande bestämmelser inom området.

När generalläkaren utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion, är general-

läkaren inte underställd överbefälhavaren.

Särskilda handläggningsfrågor

22 § Generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören, personaldirek-
tören samt berörda högre militära chefer i Högkvarteret ska ges tillfälle att
yttra sig innan myndigheten avgör ärenden som

1. kan föranleda en framställning till regeringen,
2. rör myndighetens organisation, eller

1 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

background image

5

SFS 2007:1266

3. annars är av stor vikt eller har principiell betydelse.
I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta

ett sådant yttrande.

23 § Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som förvaras hos
Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet vid myndigheten som
förvarar handlingarna. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan
överlämnas till myndigheten, ska prövningen göras av chefen för organisa-
tionsenheten eller, i fråga om handling som förvaras i Högkvarteret, av den
chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en organisa-
tionsenhet får överlämna frågan om prövning till överbefälhavaren eller till
den chef för enhet i Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Anställningar och uppdrag

24 § �verbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns en
generaldirektör som är ställföreträdande chef.

Anställning som generaldirektör och chef för enheten för underrättelse-

och säkerhetstjänst beslutas av regeringen.

25 § Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning
som dels generallöjtnant eller viceamiral och generalmajor eller konterami-
ral, dels chefsjurist, ekonomidirektör och personaldirektör.

Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på be-

fattning som anges i bilaga 2 till denna förordning.

�vriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvars-

makten.

26 § För att tillgodose behovet av militära chefer i Försvarsmaktens grund-
organisation ska Försvarsmakten planera för högst tio yrkesofficerare med
tjänstegraden generalmajor eller konteramiral. Endast om det finns särskilda
skäl får Försvarsmakten lämna förslag om anställning som innebär att anta-
let blir större. Dessa skäl ska framgå av förslaget. Försvarsmaktens plane-
ring ska därutöver tillgodose de behov av generalmajorer och konteramiraler
som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer
och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.

För att tillgodose behovet av militära chefer i grundorganisationen får

Försvarsmakten anställa högst 15 yrkesofficerare med tjänstegraden brigad-
general eller flottiljamiral. Försvarsmakten får därutöver anställa det antal
som krävs för att tillgodose de behov som finns vid andra myndigheter och
vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige
bidrar med militär personal.

Om det finns särskilda skäl får antalet brigadgeneraler och flottiljamiraler

i grundorganisationen under en begränsad tid överstiga 15.

27 § I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tilläm-
pas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

28 § Ledamöterna i Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsiden-
titeter utses av regeringen för en bestämd tid.

4 SFS 2007:1233�1293

background image

6

SFS 2007:1266

Personalansvarsnämnd

29 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren,

chefsjuristen, personaldirektören, personalföreträdarna och de chefer som
överbefälhavaren utser. �verbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i
sitt ställe är nämndens ordförande.

30 § I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avskedande, upp-
sägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer
ordföranden om ett förfarande inför nämnden ska inledas. Ordföranden får
avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte ska leda till någon
åtgärd från nämndens sida.

Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund

av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ord-
föranden ensam besluta i frågan.

Beslut som har fattats enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sam-

manträde med nämnden.

Tillämpningen av vissa förordningar

31 § Försvarsmakten

ska

tillämpa

internrevisionsförordningen

(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmel-
serna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga
om beslut i administrativa ärenden. Vid höjd beredskap tillämpas inte perso-
nalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Rätt att meddela föreskrifter

32 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket,
Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Kustbevak-
ningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap ska bedri-
vas av Försvarsmakten.

33 § Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i
frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner
inom totalförsvaret, förutom i fråga om verkställigheten av 33 § förord-
ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Undantag från myndighetsförordningen

34 §

Försvarsmakten ska inte tillämpa 29

§ myndighetsförordningen

(2007:515) om ärendeförteckning.

�verklagande

35 § Försvarsmaktens beslut enligt 9�11 §§ får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:555) med instruktion för Försvarsmakten ska upphöra att gälla.

background image

7

SFS 2007:1266

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

Benämning

Lokalisering Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret Stockholm
(HKV)

F�RBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/

Swedint

Kungsängen

Livgardesgruppen i
Stockholm
Dalregementsgruppen i Falun
Gävleborgsgruppen i Gävle

Norrbottens regemente

Boden

Försvarsmaktens vinterenhet

(I 19)

i Boden och Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen i
Härnösand
Fältjägargruppen i �stersund
Västerbottensgruppen i Umeå
Norrbottensgruppen i Boden
Lapplandsjägargruppen i
Kiruna

Livregementets husarer

Karlsborg

Fallskärmsjägarskolan (FJS)

(K 3)

�rebro- och Värmlands-
gruppen i �rebro

Skaraborgs regemente

Skövde

Skaraborgsgruppen i Skövde

(P 4)

Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska

Lund/Revinge

Skånska gruppen i Lund/

regementet (P 7)

Revinge

Artilleriregementet

Boden

Artilleriets stridsskola

(A 9)

(ArtSS)

Luftvärnsregementet Halmstad

Luftvärnets

stridsskola

(Lv 6)

(LvSS)
Hallandsgruppen i Halmstad

background image

8

SFS 2007:1266

Benämning

Lokalisering Anmärkning

Göta ingenjörregemente

Eksjö

Fältarbetsskolan (FarbS)

(Ing 2)

Norra Smålandsgruppen i
Eksjö

Ledningsregementet

Enköping Ledningsskolan

(LedS)

(LedR)

Totalförsvarets signalskydds-
skola (TSS)
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Upplands- och Västman-
landsgruppen i Enköping

Trängregementet

Skövde Motorskolan

(MotorS)

(TrängR)
Första ubåtsflottiljen

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona och

(1. ubflj)

Haninge/Muskö

Tredje sjöstridsflottiljen

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona

(3. sjöstriflj)
Fjärde sjöstridsflottiljen

Haninge

Verksamhet i Haninge och

(4. sjöstriflj)

Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet

Haninge/Berga

Verksamhet i Haninge/Berga

(Amf 1)

och Göteborg
Södertörnsgruppen i Haninge
Gotlandsgruppen i Visby

Marinbasen

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona,

(MarinB)

Haninge och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och Kronobergs-
gruppen i Växjö

Skaraborgs flygflottilj

Lidköping/Såtenäs

(F 7)
Blekinge flygflottilj

Ronneby/Kallinge Verksamhet i Ronneby/

(F 17)

Kallinge, Linköping/Malmen,
Stockholm/Bromma och
Visby

Norrbottens flygflottilj

Luleå

(F 21)
Försvarsmaktens

Linköping/ MalmenVerksamhet i Linköping/

helikopterflottilj

Malmen, Luleå, Lidköping/

(Hkpflj)

Såtenäs och Ronneby/
Kallinge
Livgrenadjärgruppen i
Linköping

Försvarsmaktens logistik Stockholm

Divisioner i Karlskrona,

(FMLOG)

Arboga och Boden

Försvarsmaktens telenät- �rebro
och markteleförband
(FMTM)

background image

9

SFS 2007:1266

Benämning

Lokalisering Anmärkning

SKOLOR OCH
CENTRUM
Militärhögskolan

Solna

Karlberg
(MHS K)
Militärhögskolan

Halmstad

Halmstad
(MHS H)
Markstridsskolan

Skövde

Verksamhet i Skövde och

(MSS)

Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona och

(SSS)

Haninge

Luftstridsskolan

Uppsala Flygvapnets

flygbefälsskola

(LSS)

(FBS)
Flygvapnets stridslednings-
och luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen
Helikopterskolan (HkpS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets stridsskola

Salem/Vällinge

(HvSS)
Försvarsmaktens

Halmstad

Verksamhet i Halmstad,

tekniska skola

Haninge/Berga och

(FMTS)

Karlskrona

Totalförsvarets

Eksjö

ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Totalförsvarets Umeå
skyddscentrum
(SkyddC)
Försvarsmaktens

Uppsala

Försvarets tolkskola (TolkS)

underrättelse- och
säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)
Försvarsmaktens Stockholm
rekryteringscentrum
(RekryC)
Försvarsmedicincentrum Göteborg

Elfsborgsgruppen i Göteborg

(FömedC)
Försvarsmusikcentrum

Upplands-Bro/

(FöMusC)

Kungsängen

background image

10

SFS 2007:1266

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter förslag
från Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för säkerhetsinspektionen
Generalläkare

Internationella befattningar:

Försvarsattaché
Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervaknings-

kommission i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta natio-

nerna

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för

säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska

unionens militära stab

Chefen för den nordiska snabbinsatsstyrka som bidrar till Europeiska

unionens militära krishanteringsförmåga

Den till tjänsteställningen högste svenske officeren vid den operativa stab

inom Europeiska unionen som är avsedd att leda insatser med den nordiska
snabbinsatsstyrkan