SFS 2007:1267 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

071267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2006:942) om kris-

beredskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

22 § Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvarshögskolan,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk och Fortifika-
tionsverket ska lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att myn-
digheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen vid
höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:1267

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007