SFS 2007:1268 Officersförordning

071268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Officersförordning;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll och definitioner

1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbild-
ning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om anställning och befordran
av officerare i Försvarsmakten.

I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns bestämmelser

om utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan.

2 § I denna förordning avses med

� officersaspirant: den som är antagen till eller genomgår grundläggande

officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till offi-
cersexamen vid Försvarshögskolan,

� officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,
� yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är re-

servofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat,

� reservofficer: den som är anställd som reservofficer enligt 18 eller 20 §,
� befordran: beslut att ge någon en högre tjänstegrad enligt vad som fram-

går av bilagan till förordningen.

Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

Allmänt om utbildningen

3 § Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten bedrivs i form
av kurser som får sammanföras till utbildningar.

Omfattningen av grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

ska anges i antal veckor.

4 § För grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska det
finnas en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska anges

1. de kurser som utbildningen omfattar,
2. utbildningens huvudsakliga upplägg, och
3. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att

bli antagen till utbildningen.

SFS 2007:1268

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1268

5 § För varje kurs som avses i 3 § ska det finnas en kursplan. I kursplanen
ska anges

1. kursens benämning,
2. kursens mål,
3. det huvudsakliga innehållet i kursen,
4. den kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas,
5. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen

till kursen,

6. formerna för att bedöma studenternas prestationer, och
7. om kursen är uppdelad i delar.

6 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvars-
makten ska ges kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå tjänstgöra

1. som chef, operatör eller delsystemledare, och
2. som utbildare.

Medinflytande

7 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvars-
makten ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten
ska verka för att studenten tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla
utbildningen.

Antagning till och skiljande från utbildning

8 § Försvarsmakten ska besluta om antagning till och skiljande från grund-
läggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

Antagning till utbildningen sker efter ansökan.

9 § För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom För-
svarsmakten krävs att en sökande

1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total-

försvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säker-

hetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),
och

4. uppfyller särskilda krav.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan motsva-

rande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första stycket 2 och de
särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt första stycket 4.

10 § Vid Försvarsmakten ska det finnas en antagningsnämnd.

Antagningsnämnden ska yttra sig i ärenden om antagning till och skilj-

ande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

11 § Antagningsnämnden ska bestå av en ordförande och högst 14 andra
ledamöter. Företrädare för dem som genomgår grundläggande officersut-
bildning inom Försvarsmakten samt för den anställda militära personalen
ska ingå i nämnden.

background image

3

SFS 2007:1268

12 § Från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten får den
skiljas som

1. själv ansöker om det,
2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon

inte kan tillgodogöra sig den.

Förmåner

13 § Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande
militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till samma förmå-
ner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än
60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt. Förmånerna framgår
av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestäm-
melserna i 2 kap. 6�8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9�11 §§ den förordningen
ska dock inte gälla.

Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor. Dagersättning

ska inte ges för tid då ersättning uppbärs enligt 4 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

Av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266)

om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och
de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i
9 § första stycket 2 har rätt till ersättning för personskada.

14 § Förmåner enligt 13 § får lämnas till den som är antagen till utbildning
som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan bara om det med hän-
syn till de resultat som studenten har uppnått måste anses sannolikt att han
eller hon kommer att slutföra utbildningen inom normal tid.

15 § Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning
inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sam-
manlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

16 § Den som enligt 12 § skiljs från grundläggande officersutbildning
inom Försvarsmakten får avgångsvederlag från och med den dag utbild-
ningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja
honom eller henne från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget beta-
las per dag med belopp motsvarande den dagersättning som han eller hon
hade vid skiljandet från utbildningen.

Den som enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och förordningen

(2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning avskiljs
från utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan, får av-
gångsvederlag under 30 dagar från och med dagen från det att beslutet om
att avskilja honom eller henne från utbildningen meddelades. Avgångsve-
derlaget betalas per dag med belopp motsvarande den dagersättning som han
eller hon hade vid avskiljandet från utbildningen.

background image

4

SFS 2007:1268

Anställning

17 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom För-
svarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshög-
skolan får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten.

Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det en-

skilda anställningsavtalet om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i in-
ternationell verksamhet utomlands för de syften som anges i 1 § tredje
stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 24�28 §§ för-

ordningen (2007:000) med instruktion för Försvarsmakten.

18 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom För-
svarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshög-
skolan får anställas som reservofficer. Ingen får vara anställd som reservoffi-
cer efter utgången av det kalenderår då han eller hon fyller 67 år. För tjänst-
göring i Försvarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §,
anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får för-
nyas.

Anställning som reservofficer med tjänstegraden generalmajor eller kon-

teramiral och högre beslutas av regeringen. Regeringen fattar, med undantag
för den som varit anställd som myndighetschef (överbefälhavare) eller ställ-
företrädande chef, beslut efter förslag från Försvarsmakten. Anställning som
reservofficer i övrigt beslutas av Försvarsmakten.

19 § För den som anställs som reservofficer ska det finnas en plan för
tjänstgöringen.

Av anställningsavtalet ska det framgå att en reservofficer förutom under

höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är
skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Av avtalet ska det också
framgå att en reservofficer är skyldig att tjänstgöra i den omfattning som be-
hövs för att han eller hon ska kunna utveckla och behålla sin kompetens.

20 § Försvarsmakten får anställa den som inte genomgått grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till offi-
cersexamen vid Försvarshögskolan som yrkes- eller reservofficer om detta
behövs för att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller reservoffice-
rare med särskild kompetens. Den anställde ska genomgå en särskild offi-
cersutbildning. Utbildningen ska ge den anställde kunskap och färdighet en-
ligt de grunder som anges i 6 §.

Befordran

21 § Försvarsmakten får besluta att befordra officerare. Beslutet får avse
högst tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. �vriga befordringar
beslutas av regeringen.

background image

5

SFS 2007:1268

�vriga bestämmelser

22 § Tjänstgöringsbetyg som gäller arbetsprestation och skicklighet ska
sättas på fullgjord tjänstgöring i befattning.

Försvarsmakten får dock föreskriva att den som har fyllt 45 år inte ska till-

delas tjänstgöringsbetyg, om han eller hon anmäler önskemål om att inte till-
delas betyg.

23 § Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande officersut-
bildning inom Försvarsmakten får överklagas hos Statens överklagande-
nämnd. �verklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Beslut om förmåner enligt 14 § får överklagas hos Statens överklagande-

nämnd. �verklagandenämndens beslut får inte överklagas.

24 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställighet av 8 och
20 §§.

Försvarsmakten får dessutom meddela föreskrifter för verkställighet av

övriga bestämmelser i denna förordning, efter att ha hört Försvarshögskolan.

Bilaga

Tjänstegrader

General/Amiral
Generallöjtnant/Viceamiral
Generalmajor/Konteramiral
Brigadgeneral/Flottiljamiral
�verste/Kommendör
�verstelöjtnant/Kommendörkapten
Major/�rlogskapten
Kapten
Löjtnant
Fänrik
Fanjunkare
Sergeant
�verfurir
Furir
Korpral

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då officersförord-

ningen (1994:882) ska upphöra att gälla.

2. �ldre bestämmelser i fråga om utbildning, förmåner och anställning

gäller i fråga om utbildning som påbörjats och anställning som tillträtts före
den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007