SFS 2007:1269 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

071269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med be-

stämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1 Den militära personalen består av följande grupper.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och inte är reservofficer eller bered-
skaps- eller förstärkningssoldat.

2. Reservofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten enligt 18 eller 20 § officersförord-
ningen (2007:1268).

3. Beredskaps- och

förstärkningssoldater

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och som inte tillhör någon av grup-
perna under 1 och 2.

4. Officersaspiranter

Den som är antagen till eller genomgår grund-
läggande officersutbildning inom Försvarsmakten
eller utbildning som leder till officersexamen vid
Försvarshögskolan.

5. Totalförsvarspliktig

personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in
eller krigsplacerats för tjänstgöring i För-
svarsmakten och som inte tillhör någon av grup-
perna under 1� 4.

1 Senaste lydelse 2007:268.

SFS 2007:1269

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1269

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)