SFS 2007:1270 Förordning om ändring i förordningen (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

071270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:442) om
utländska besök vid vissa myndigheter inom
Försvarsdepartementets verksamhetsområde;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1996:442) om utländska

besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsom-
råde ska ha följande lydelse.

3 §

1 Regeringskansliets tillstånd krävs också om en utlänning ska ge-

nomgå

1. taktisk utbildning vid Försvarsmakten,
2. utbildning vid Totalförsvarets forskningsinstitut, eller
3. utbildning med anknytning till totalförsvarsverksamhet vid Försvars-

högskolan.

Första stycket gäller inte om utbildningen är reglerad inom ramen för en

överenskommelse mellan Sverige och andra stater.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:910.

SFS 2007:1270

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007