SFS 2007:1271 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

071271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommu-

nalekonomisk utjämning

dels att 2, 3 och 20 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 20 a och

25 b §§, samt närmast före 20 a och 25 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 § Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för
landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 pro-

cent vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms

19,03

10,05

Uppsala

19,63

9,45

Södermanlands

19,73

9,35

�stergötlands

19,10

9,98

Jönköpings

19,28

9,80

Kronobergs

20,16

8,92

Kalmar

20,77

8,31

Blekinge

19,24

9,84

Skåne

19,70

9,38

Hallands

19,48

9,60

Västra Götalands

19,84

9,24

Värmlands

20,45

8,63

�rebro

19,37

9,71

Västmanlands

20,07

9,01

Dalarnas

19,76

9,32

Gävleborgs

19,35

9,73

Västernorrlands

20,74

8,34

Jämtlands

20,52

8,56

Västerbottens

20,35

8,73

Norrbottens

20,23

8,85

SFS 2007:1271

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1271

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

3 § Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för
landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 pro-

cent vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

20 § En kommuns standardkostnad för bebyggelsestruktur beräknas som
summan av de beräknade standardkostnaderna i 2004 års kostnadsutjämning
för gator och vägar, uppvärmningskostnader samt administration, resor och
räddningstjänst och av standardkostnaden för byggkostnader som anges i bi-
lagan till denna förordning.

Vid beräkningen av standardkostnaderna för gator och vägar samt admi-

nistration, resor och räddningstjänst ska underlaget uppdateras enligt anvis-
ningar i bilagan till denna förordning.

Löner

20 a § En kommuns standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löne-
index som är baserat på medellönen för kommunanställda i angränsande
kommuner, köpeskillingen för småhus i kommunen och förvärvsarbetsgra-
den i kommunen. För kommuner med ett värde på löneindex som överstiger
100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms

16,96

9,53

Uppsala

17,56

8,93

Södermanlands

17,66

8,83

�stergötlands

17,03

9,46

Jönköpings

17,21

9,28

Kronobergs

18,09

8,40

Kalmar

18,70

7,79

Blekinge

17,17

9,32

Skåne

17,63

8,86

Hallands

17,41

9,08

Västra Götalands

17,77

8,72

Värmlands

18,38

8,11

�rebro

17,30

9,19

Västmanlands

18,00

8,49

Dalarnas

17,69

8,80

Gävleborgs

17,28

9,21

Västernorrlands

18,67

7,82

Jämtlands

18,45

8,04

Västerbottens

18,28

8,21

Norrbottens

18,16

8,33

background image

3

SFS 2007:1271

löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga kom-
muner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av
avdragen motsvarar summan av tilläggen.

En kommuns justerade lönekostnad beräknas på följande sätt. Kommu-

nens standardkostnad för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, för-
skoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, upp-
delad på barn- och ungdomsvård och övrig individ- och familjeomsorg, samt
äldreomsorg multipliceras med lönekostnadsandelen för respektive verk-
samhet, varefter produkterna summeras. Lönekostnadsandelen för vardera
verksamheten anges i bilagan till denna förordning.

Löner

25 b § Ett landstings standardkostnad för löner beräknas utifrån ett löne-
index som är baserat på lönerna i länets privata sektor och läkarnas faktiska
lönenivå i landstinget. För landsting med ett värde på löneindex som översti-
ger 100 beräknas ett tillägg motsvarande hälften av produkten av den del av
löneindexet som överstiger 100 och en justerad lönekostnad. Samtliga lands-
ting får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av
avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Ett landstings justerade lönekostnad beräknas genom att landstingets stan-

dardkostnad för hälso- och sjukvård multipliceras med lönekostnadsandelen
för verksamheten. Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård anges i bila-
gan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2007:1271

Bilaga

1

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

4 981

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

442

� Grundskola

8 011

Gymnasieskola

3 473

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 190

� �vrig individ- och familjeomsorg

1 687

�ldreomsorg

8 044

Beloppen avser år 2006.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 16 255 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2006.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 241 kronor per invånare. Be-
loppet avser år 2006.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,5) och 2008 (2,0).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: be-
byggelsestruktur.

1 Senaste lydelse 2006:1291.

background image

5

SFS 2007:1271

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�ldreomsorg

Följande kommuner får ett tillägg på fem procent till den enligt 14 § första,
andra och tredje styckena beräknade kostnaden: Torsby, Malung-Sälen,
Orsa, Vansbro, �lvdalen, �&nge, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund, �&re, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sor-
sele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, �&sele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokk-
mokk, Pajala, �verkalix och �vertorneå.

Befolkningsförändringar
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Byggkostnader

Standardkostnaden anges efter kommunens länstillhörighet med undantag
för kommuner som ingår i Stor-Malmö och Stor-Göteborg.

Län/region

Belopp, kr per invånare

Stockholms

105

Uppsala

21

Södermanlands

�28

�stergötlands

�70

Jönköpings

�77

Kronobergs

�93

Kalmar

�89

Gotlands

�115

Blekinge

�118

Stor-Malmö

38

�vriga Skåne

�8

�vriga Hallands

�111

Stor-Göteborg

�36

�vriga Västra Götalands

�93

Värmlands

�73

�rebro

�12

Västmanlands

�15

Dalarnas

�41

Gävleborgs

28

Västernorrlands

52

Jämtlands

37

Västerbottens

102

Norrbottens

45

background image

6

SFS 2007:1271

Till Stor-Malmö räknas Burlövs, Eslövs, Höörs, Kävlinge, Lomma,

Lunds, Malmö, Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge
kommuner.

Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborgs, Härryda, Kungs-

backa, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Mölndals, Partille, Stenungsunds,
Tjörns och �ckerö kommuner.

Administration, resor och räddningstjänst

Standardkostnaden beräknas efter följande förutsättningar:

Löner

Kommuner

Löneindex = 100 x ((11 253 + 0,38468 x medellönen för kommunanställda i
angränsande kommuner + 228,91897 x köpeskillingen för småhus i kommu-
nen + 1 444,58829 x förvärvsarbetsgraden i kommunen) / genomsnittlig
medellön i riket). Förvärvsarbetsgraden är andelen av befolkningen 16 år
och äldre som är förvärvsarbetande. Beräkningen för löneindex har baserats
på underlag från år 2004.

Lönekostnadsandelen för var och en av följande verksamheter är:

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

0,81

Förskoleklass och grundskola

0,75

Gymnasieskola 0,68
Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

0,79

� �vrig individ- och familjeomsorg

0,38

�ldreomsorg

0,81

Landsting

Löneindex (löner efter sammanvägning för ålder och yrkesgrupper) = 100 x
((0,89 x (16 593 + 0,19709 x medellön i privat sektor) + 0,11 x standardise-
rad läkarlön i landstinget) / genomsnittlig medellön i riket). Beräkningen för
löneindex har baserats på underlag från år 2004.

Lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård är 0,72.

Inv./km

2

Folkmängd Tätortsgrad

Bidrag

<6

<10 000

<0,6

1 420

<6

<10 000

0,6�0,8

1 086

<6

10 000�20 000

<0,6

1 002

<6

10 000�20 000

0,6�0,8

668

6�10

<10 000

<0,6

557

6�10

<10 000

0,6�0,8

334

6�10

10 000�20 000

<0,6

390

6�10

10 000�20 000

0,6�0,8

167

background image

7

SFS 2007:1271

Hälso- och sjukvård

Uppgifter om genomsnittliga kostnader för vårdtunga grupper och för den
övriga befolkningen hämtas från Skåne läns landsting och avser år 2004.

Kollektivtrafik
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007