SFS 2007:1272 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

071272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 6 december 2007.

Härigenom föreskrivs i fråga om tullförordningen (2000:1306)
dels att 22, 46, 75 och 76 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§,

samt närmast före 10 a och 10 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Godkänd ekonomisk aktör

10 a § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av de bestämmelser om godkänd ekonomisk aktör som anges
i 1 kap. 5 a § tullagen (2000:1281).

Riskhantering

10 b § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av de bestämmelser om riskhantering som anges i 1 kap. 5 b §
tullagen (2000:1281).

22 §

1 Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag är i den egna verk-

samheten att anse som deklarant och i förekommande fall gäldenär i enlighet
med vad som anges i 4 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Tullverket får efter samråd med Järnvägsstyrelsen, Posten AB (publ) och

Luftfartsstyrelsen meddela föreskrifter om hur varor som befordras på järn-
väg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till en godkänd tullbehand-
ling. Därvid får föreskrivas att deklaration för övergång till fri omsättning av
en vara får återkallas, så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten
AB (publ) eller något av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag.

För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga

om varor som befordras på järnväg och av Posten AB (publ) eller något av
dess dotterbolag i fråga om varor som befordras med post. Vid sådan kon-
trollverksamhet tillämpas 3 kap. 8 § första stycket och 6 kap. 21 § första
stycket tullagen.

46 § Den som beviljas betalningsanstånd enligt 5 kap. 8 § tullagen
(2000:1281) ska betala en avgift till Tullverket på 750 kronor.

1 Senaste lydelse 2004:1132.

SFS 2007:1272

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1272

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

75 § Tullverket får meddela föreskrifter om att avgift ska tas ut för ansö-
kan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281),
om ansökan avser tillstånd att föra transportmedlet till eller avgå med det
från någon annan plats än tullplats.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9�14 §§

avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas om ansökan
avser ett nytt medgivande och avgiftsklass 1 tillämpas om ansökan avser ett
förnyat medgivande.

76 § Avgift tas ut för bevis, innefattande uppgifter om importerade eller
exporterade varor, som Tullverket utfärdar efter särskild begäran.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20�24 §§ avgiftsför-

ordningen (1992:191), varvid avgiftsklass B tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)