SFS 2007:1273 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

071273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 6 december 2007.

Härigenom föreskrivs att 10 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

10 §

1 Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i
brottmål eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden
om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt ut-
länningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverkställighet
enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller hyresråd
eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga
om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en över-
enskommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

2, samt i andra till-

ståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga om
den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning, i ärenden där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot
att ha djur eller om omhändertagande av djur, i ärenden om körkortstillstånd,
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik,
biluthyrning och transporttillstånd samt i ärenden om godkännande och till-

1 Senaste lydelse 2007:70.

2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SFS 2007:1273

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1273

syn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m., i fråga om
den som ärendet gäller,

7. Vägverket, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning

enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om
trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om kör-
kortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkes-
mässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet
gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd en-

ligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen,
i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d)

biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
ling av häktade eller anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med elek-
tronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

11. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en

fråga om villkorlig frigivning,

12. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

13. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i
1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första
stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,

14. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

15. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

16. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

17. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller,

18. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

19. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som no-

tarie, samt

background image

3

SFS 2007:1273

20. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, i ärenden om anställ-

ning som domare eller hyresråd.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 13

eller 15 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4, 6 kap.,
16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om besöksförbud.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007