SFS 2007:1274 Lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

071274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av
utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1969:200) om uttagande

av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga ska ha följande lydelse.

1 §

2 Följande rättsakter ska gälla som svensk lag:

1. rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976, (ändrat genom direk-

tiven 79/1071/EEG och 92/108/EEG) om ömsesidigt bistånd för indrivning
av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finan-
sieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbru-
ket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdes-
skatt och vissa punktskatter,

2. kommissionens direktiv 2002/94/EG av den 9 december 2002 om till-

lämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/308/EEG
om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på
vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, samt

3. rådets direktiv 2001/44/EG av den 15 juni 2001 om ändring av direktiv

76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna
till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och av jordbruks-
avgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punkt-
skatter.

Den svenska texten till rättsakt 1 enligt föregående stycke i dess lydelse

före de ändringar som anges i rättsakt 3, rättsakt 2 i dess senaste lydelse samt
rättsakt 3 finns som bilaga till denna lag. I bilagan till denna lag har
bilagorna till rättsakt 2 uteslutits. Bilagornas lydelse framgår av Europeiska
gemenskapernas officiella tidning L 337, 13.12.2002, s. 47�54 och, i fråga
om bilaga IV, Europeiska unionens officiella tidning L 362, 20.12.2006,
s. 99�100.

Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skat-
ter och andra åtgärder gäller, utöver vad som följer av rättsakt 3, för följande
skatter på försäkringspremier:

� taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti i Malta, samt
� davek od prometa zavarovalnih poslov och poz�!arna taksa i Slovenien.

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse 2005:266.

SFS 2007:1274

Utkom från trycket
den 14 december 2007

5 SFS 2007:1233�1293

background image

2

SFS 2007:1274

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)