SFS 2007:1275 Lag om upphävande av lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

071275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1960:419) om förbud i
vissa fall mot införsel av spritdrycker;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1960:419) om förbud i vissa

fall mot införsel av spritdrycker ska upphöra att gälla vid utgången av maj
2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

SFS 2007:1275

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007