SFS 2007:1279 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

071279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1989:41) om finansie-

ring av radio och TV i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

20 §

2 Om det på grund av den avgiftsskyldiges sjukdom eller av någon

annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning för en avgift enligt
denna lag, får RIKAB efterge fordringen helt eller delvis.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse 2006:798. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2007:1279

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007