SFS 2007:1282 Lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

071282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1990:613) om miljöav-

gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

20 §

2 Vid tillämpningen av 19 § ska

1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna om-

budet hos Skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket
och det allmänna ombudet, om inte något annat följer av 8 § lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med

_Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller om-

prövning och överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse 2003:698.

SFS 2007:1282

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007