SFS 2007:1283 Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

071283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i internrevisionsförordningen
(2006:1228);

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 4

§§ internrevisionsförordningen

(2006:1228) ska ha följande lydelse.

3 § Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av
myndighetens process för intern styrning och kontroll.

4 § Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker själv-
ständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så
att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 §
myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1283

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007