SFS 2007:1284 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

071284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

3 kap.

10 § Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program
i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen får förenas med rätt att använda radiosändaren för annan
användning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i
frekvensutrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 3 kap. 8 § 8
radio- och TV-lagen (1996:844) inte uppställts för motsvarande sändnings-
tillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

SFS 2007:1284

Utkom från trycket
den 14 december 2007

7 SFS 2007:1233�1293

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007