SFS 2007:1285 Förordning med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

071285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med bemyndigande för Radio- och TV-verket att
meddela vissa verkställighetsföreskrifter;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Regeringen bemyndigar

1 med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Radio-

och TV-verket att meddela verkställighetsföreskrifter om

1. ansökningsförfarandet och ansökans innehåll i fråga om de tillstånd

som avses i 3 kap. 3 och 4 §§ radio- och TV-lagen (1996:844),

2. avgiften enligt 10 kap. 13 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008, då förordningen

(1997:894) om marksänd digital TV ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

SFS 2007:1285

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007