SFS 2007:1286 Förordning om ändring i förordningen (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

071286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1190) med
instruktion för Radio- och TV-verket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 1, 2 och 3 §§ förordningen (2007:1190) med

instruktion för Radio- och TV-verket ska ha följande lydelse.

1 § Radio- och TV-verket har till uppgift att utöva tillsyn och besluta om
tillstånd, avgifter och registrering i frågor som rör ljudradio- och TV-sänd-
ningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen
eller någon annan särskilt angiven myndighet. Myndigheten ska följa ut-
vecklingen inom medieområdet.

Myndigheten har också till uppgift att utöva tillsyn och besluta i frågor

om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrande-
frihetsgrundlagen.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att

sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas
om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket
ska fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får
sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större
sändningsområden än en kommun,

2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokal-

radio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområ-
den,

3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända TV-pro-

gram eller att under en begränsad tid sända ljudradioprogram,

4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och be-

sluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,

5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisio-

nens och radions område,

6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för

sändningar som används av den som sänder program samt föra register över
tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,

7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrund-

lagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,

1 Jfr prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

SFS 2007:1286

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1286

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens

och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,

9. enligt radio- och TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor om återkal-

lelse och ändring av tillstånd,

10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen

(1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar ut-

lysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om för-
delning av sändningstillstånden,

12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen (2007:1285)

med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställig-
hetsföreskrifter, och

13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera frågor om

särskild avgift.

3 § Radio- och TV-verket ska inför beslut om tillstånd att sända TV-pro-
gram samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkur-
rensfrågor. Radio- och TV-verket ska även samråda med Post- och tele-
styrelsen i frågor om sändningsstandarder.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)