SFS 2007:1287 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

071287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 5 § radio- och TV-lagen

(1996:844) ska ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

2 Annonser i en TV-sändning får sändas högst tolv minuter under en

timme mellan hela klockslag. Den sammanlagda sändningstiden för annon-
ser under ett dygn får dock inte överstiga femton procent av sändningstiden.

Programtjänster som uteslutande är avsedda för program där publiken er-

bjuds att beställa varor eller tjänster (försäljningsprogram) får trots det som
sägs i första stycket sändas i televisionen. Med programtjänst avses ett sam-
lat utbud av program som sänds under en gemensam beteckning. Utöver vad
som följer av 6 kap. 9 § ska programtjänstens beteckning anges i början och
i slutet av sändningen.

Annonser i en ljudradiosändning får sändas högst tolv minuter under en

timme mellan hela klockslag. Om sändningstiden inte omfattar en timme
mellan hela klockslag får annonser sändas under högst femton procent av
sändningstiden.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2007/08:4, bet. 2007/08:KU3, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:39, rskr.
2007/08:40.

2 Senaste lydelse 2004:147.

SFS 2007:1287

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007