SFS 2007:1288 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

071288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden

2

dels att 3 kap. 3, 12 och 18 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 3 § ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska lyda ⬝Sändningar med till-

stånd av regeringen samt sändningar av TV-program med tillstånd av Radio-
och TV-verket som meddelats för en längre tid än två veckor⬝.

Andra sändningar med tillstånd av Radio- och TV-verket

3 kap.

3 §

3 Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av

4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) ska utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd till sådana sänd-
ningar som anges i 2 kap. 2 § fjärde stycket och 3 kap. 12 § radio- och TV-
lagen samt innehavare av tillstånd enligt 5 kap. samma lag. Sammanslut-
ningen eller tillståndshavaren ska till Radio- och TV-verket anmäla vem
som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse
en ny utgivare. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första stycket.

12 §

4 Om ett programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första eller

andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sända radioprogram också
driver verksamhet för sändning till allmänheten av ljud, bilder eller text
genom tråd, tillämpas 1 och 2 §§ i fråga om verksamheten.

1 Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2001:269.

4 Senaste lydelse 1996:854.

SFS 2007:1288

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1288

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

18 §

5 Bestämmelserna i 12�15 §§ tillämpas också i fråga om sådant till-

handahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrande-
frihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Radio- och
TV-verket anmäla vilket namn databasen har. Namnet ska innehålla databa-
sens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant programföretag
som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första eller andra stycket radio- och TV-
lagen (1996:844) att sända radioprogram också driver verksamhet enligt
1 kap. 9 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, ska i stället för vad som
anges i 1 § första stycket gälla att

� utgivare ska utses för verksamheten,
� uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträ-

dare, ska antecknas i register hos programföretaget.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2002:911.