SFS 2007:1289 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

071289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om radio- och TV-lagen

(1996:844)

dels att nuvarande 3 kap. 1�4, 7 och 8 §§ ska betecknas 3 kap. 7�10, 13

och 14 §§,

dels att 1 kap. 2 och 5 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 och 6 §§, 6 kap. 8 §, 7 kap.

1 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 5, 8 och 9 §§, 11 kap. 1 och 2 §§, 12 kap. 1 och 2 §§,
13 kap. 1 och 3 §§, de nya 3 kap. 7�10, 13 och 14 §§ samt rubrikerna till 3,
11 och 12 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 3 kap. 1�4, 11 och

12 §§, 10 kap. 13 § och 11 kap. 7 § av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3 Lagen gäller för sändningar av TV-program, om sändningen kan tas

emot i någon stat som är bunden av avtalet om Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES-stat) och den som bedriver sändningsverksamheten

1. är etablerad i Sverige enligt definitionen i artikel 2.3 i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 97/36/EG om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG
om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas la-
gar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för tele-
vision

4,

2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-

stat, men använder sig av en frekvens som har upplåtits här i landet,

3. varken uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 eller använder sig

av en frekvens som har upplåtits av någon annan EES-stat, men använder sig
av en satellitkapacitet som tillhör Sverige,

4. varken uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 eller använder sig

av en satellitkapacitet som tillhör någon annan EES-stat, men använder sig
av en satellitupplänk belägen i Sverige, eller

1 Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ändrat genom direktiv 98/48/EG
(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).

3 Senaste lydelse 1998:1713.

4 EGT L 202, 30.7.1997, s. 60 (Celex 31997L0036).

SFS 2007:1289

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1289

5. varken uppfyller något av kriterierna under 1, 2, 3 och 4 eller använder

sig av en satellitupplänk belägen i någon annan EES-stat, men är etablerad i
Sverige enligt artikel 52 och följande i Fördraget om upprättandet av Euro-
peiska gemenskapen.

Den som, efter att ha varit etablerad i Sverige, etablerar sig i en annan

EES-stat i syfte att kringgå svensk lagstiftning när verksamheten huvudsak-
ligen riktar sig till Sverige ska vid tillämpningen av denna lag anses etable-
rad i Sverige.

Oberoende av vad som föreskrivs i första stycket gäller i tillämpliga delar

1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 1�5 §§, 8 § 1�3, 6�8 och 16, 10�12
och 14 §§ samt bestämmelserna i 9�13 kap. även den som står under en an-
nan EES-stats jurisdiktion enligt direktiv 89/552/EG.

5 §

5 Andra föreskrifter än 3 kap. 9 § första stycket 1 avseende villkor om

förbud att sända reklam och 7 kap. 11 § om förbud att sända reklam gäller
inte för ljud i TV-sändning, om ljudet helt stämmer överens med en ljudradi-
osändning som sker med stöd av tillstånd enligt denna lag eller för vilken
den sändande låtit registrera sig.

2 kap.

2 §

6 Tillstånd att sända TV-program meddelas av regeringen, om sänd-

ningsverksamheten finansieras med TV-avgiften enligt lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, och av Radio- och TV-
verket i övriga fall.

Tillstånd att till hela landet eller till utlandet sända ljudradioprogram med-

delas av regeringen. Regeringen meddelar också tillstånd att sända lokal di-
gital ljudradio.

Tillstånd att sända närradio enligt 4 kap. och lokalradio enligt 5 kap. med-

delas av Radio- och TV-verket.

Radio- och TV-verket får vidare meddela tillstånd att under en begränsad

tid om högst två veckor sända ljudradioprogram som inte är närradio eller
lokalradio. Verket får förena ett sådant tillstånd med villkor enligt 3 kap. 7�
9 §§ samt besluta att föreskrifterna i 6 och 7 kap. inte ska tillämpas på sänd-
ningar som sker med stöd av ett sådant tillstånd.

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela tillstånd att sända ljud-

radioprogram i lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio
eller lokalradio.

3 kap. Sändningar av TV-program och andra ljudradioprogram
än närradio och lokalradio

1 § Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av lan-
det får upplåtas för TV-sändningar som kräver tillstånd enligt denna lag.

5 Senaste lydelse 2001:272.

6 Senaste lydelse 2001:272.

background image

3

SFS 2007:1289

2 § Ett tillstånd att sända TV-program innebär rätt att samtidigt sända det
antal programtjänster i varje område under den del av dygnet som anges i
tillståndet.

3 § Tillstånd att sända TV-program får endast beviljas ett programföretag
som bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sänd-
ningsverksamhet under tillståndstiden och som bedöms vara berett att sam-
verka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.

4 § Vid beviljande av tillstånd att sända TV-program ska det särskilt beak-
tas att sändningsutrymmet ska kunna tas i anspråk

1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tilltala olika

intressen och smakriktningar,

2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
3. av flera av varandra oberoende programföretag.

5 § Ett tillstånd som meddelas av Radio- och TV-verket får innebära rätt
att endast vidaresända program som samtidigt sänds eller kort tid dessförin-
nan sänts av någon annan. I ett sådant beslut får det föreskrivas att bestäm-
melserna i 6 och 7 kap. inte ska tillämpas på sändningar som sker med stöd
av tillståndet.

6 § Ett tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram
innebär rätt att samtidigt sända det antal programtjänster i varje område
under den del av dygnet som anges i tillståndet.

7 §

7 Ett tillstånd att sända TV-program eller andra ljudradioprogram än

närradio och lokalradio får förenas med villkor som innebär att sändnings-
rätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vid-
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradion och televi-
sionen.

8 §

8 Ett tillstånd att sända TV-program eller andra ljudradioprogram än

närradio och lokalradio får förenas med villkor om skyldighet att

1. sända program till hela landet eller till en viss del av landet,
2. sända under en viss minsta tid,
3. samtidigt sända ett visst minsta antal program i varje område,
4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller

hörselskadade enligt 2 kap. 1 § andra stycket,

5. utforma sändningar på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för funk-

tionshindrade,

6. bereda utrymme för sändningar som sker med stöd av tillstånd av reger-

ingen,

7. använda en viss sändningsteknik samt samverka med andra tillstånds-

havare i tekniska frågor, i syfte att främja tillgänglighet och konkurrens,

8. använda vissa radiosändare,

7 Senaste lydelse av tidigare 1 § 2001:272. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket
upphävs.

8 Senaste lydelse av tidigare 2 § 2006:797.

background image

4

SFS 2007:1289

9. ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft

när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning
av programmen,

10. iaktta bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket om beriktigande även i

fråga om ljudradion,

11. sända genmälen,
12. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,
13. sända ett mångsidigt programutbud,
14. regionalt sända och producera program,
15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om

en myndighet begär det,

16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte endast kan tas emot

av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och

17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap

och vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt lämna planen till reger-
ingen och till den myndighet som regeringen bestämmer.

9 §

9 Ett tillstånd att sända TV-program eller andra ljudradioprogram än

närradio och lokalradio får förenas med villkor om förbud mot att sända

1. reklam eller andra annonser, och
2. även andra sponsrade program än sådana som anges i 7 kap. 8 § andra

stycket, 9 § och 10 § andra stycket.

Ett sändningstillstånd får även förenas med villkor om förbud mot att dis-

kriminera annonsörer.

10 §

10 Ett tillstånd att sända TV-program eller andra ljudradioprogram än

närradio och lokalradio får förenas med villkor som innebär att ägarförhål-
landena och inflytandet i ett företag som får tillståndet inte får förändras mer
än i begränsad omfattning.

11 § Ett tillstånd som meddelats av regeringen att sända TV-program ska
gälla för viss tid som bestäms av regeringen.

Ett tillstånd som meddelats av Radio- och TV-verket att sända TV-pro-

gram gäller för sex år. Om det finns särskilda skäl får Radio- och TV-verket
besluta att ett tillstånd att sända TV-program ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

12 § Radio- och TV-verket får besluta att föreskrifterna i 3 kap. 3 och 4 §§
samt 6 och 7 kap. inte ska tillämpas på sändningar som sker med stöd av ett
tillstånd att sända TV-program under en begränsad tid om högst två veckor.

13 § Ett tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram
ska gälla för viss tid som bestäms av regeringen.

Ett tillstånd som har meddelats för en tid av minst fyra år förlängs på oför-

ändrade villkor med ytterligare fyra år, om tillståndshavaren önskar det och
regeringen inte senast två år före tillståndstidens utgång meddelat att tillstån-
det inte kommer att förlängas eller att regeringen önskar förändra villkoren.

9 Senaste lydelse av tidigare 3 § 1998:1713.

10 Senaste lydelse av tidigare 4 § 1998:1713.

background image

5

SFS 2007:1289

14 § Innan beslut om tillstånd meddelas ska den sökande ges tillfälle att ta
del av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Radio- och TV-
verket avser att förena med tillståndet. Beslut om tillstånd får inte innehålla
andra programrelaterade villkor än de som den sökande godtagit.

6 kap.

8 §

11 Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd

ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, se till

1. att mer än hälften av den årliga sändningstiden upptas av program av

europeiskt ursprung, och

2. att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent

av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har fram-
ställts av självständiga producenter; en så stor andel som möjligt bör utgöras
av program som färdigställts under de närmast föregående åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf tid då det sänds program med

annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och programtjänster
som avses i 7 kap. 5 § andra stycket. I sändningstiden ska inte heller sänd-
ningar av endast text räknas in.

TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker

med stöd av tillstånd av regeringen ska, om det inte finns särskilda skäl mot
det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program
med svenska artister och verk av svenska upphovsmän.

7 kap.

1 §

12 Före och efter varje sändning av annonser ska det sändas en särskild

signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. Signaturen
ska i televisionen bestå av både ljud och bild. I sökbar text-TV och i försälj-
ningsprogram som avses i 5 § andra stycket ska signaturen alltid vara
löpande, men behöver endast anges i bild.

I fråga om sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får regeringen

medge undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet enligt 6 §.
Undantag får även medges av Radio- och TV-verket i fråga om sändningar
av TV-program som verket lämnar tillstånd till.

Med annonser avses reklam samt sändningar som utan att vara reklam

sänds på uppdrag av någon annan.

9 kap.

4 §

13 Var och en som sänder TV-program över satellit eller med stöd av

tillstånd ska årligen till Radio- och TV-verket redovisa hur stor andel av
verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 6 kap. 8 § första
stycket.

11 Senaste lydelse 2004:147.

12 Senaste lydelse 2004:147.

13 Senaste lydelse 2001:1046.

background image

6

SFS 2007:1289

10 kap.

5 §

14 Den som åsidosätter de bestämmelser och villkor som anges i denna

paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

1. villkor om annonser och sponsrade program som föreskrivits med stöd

av 3 kap. 9 § första stycket,

2. bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen en-

ligt 6 kap. 4 §,

3. bestämmelserna om annonser i 7 kap. 1 och 5�7 b §§,
4. bestämmelserna om andra annonser än reklam i 6 kap. 5 § och 7 kap. 2

och 3 §§,

5. bestämmelserna om sponsring i 7 kap. 8 och 9 §§ samt 10 § andra

stycket,

6. bestämmelsen om reklam i 7 kap. 11 §, eller
7. bestämmelsen om exklusiva rättigheter i 6 kap. 10 §.
Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta

överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

Avgiften tillfaller staten.

8 § Granskningsnämnden för radio och TV får besluta att den sändande på
lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut, när nämnden funnit att nå-
gon har brutit mot villkor som beslutats med stöd av 3 kap. 7 §, 8 § eller 9 §
andra stycket, eller bestämmelsen om beriktigande i 6 kap. 3 § första
stycket.

Beslutet, som får innefatta ett föreläggande vid vite, får inte innebära att

offentliggörande måste ske i den sändandes program.

9 §

15 Den som åsidosätter de bestämmelser som anges i denna paragraf får

föreläggas att följa bestämmelserna. Ett föreläggande får förenas med vite.
Detta gäller bestämmelser om

1. närradiosändningars och lokalradiosändningars innehåll samt skyldig-

het att i lokalradio sända eget material och program med lokal anknytning
(5 kap. 11 § 2 och 3, 6 kap. 6, 7 och 7 a §§),

2. beteckningar (6 kap. 9 §),
3. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabel-

sändarföretag (8 kap. 1, 2 och 4 §§),

4. tillståndsvillkor enligt 3 kap. 8 § 1, 3, 6�8 och 16,
5. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Radio- och TV-verket

(9 kap. 4�6 §§),

6. skyldighet att lämna inspelning (9 kap. 8 §),
7. varning (6 kap. 2 §),
8. skyldighet att årligen rapportera till Granskningsnämnden för radio och

TV (9 kap. 9 §), eller

9. skyldighet att lämna upplysningar och handlingar enligt 9 kap. 7 §.
Föreläggande enligt första stycket 1, 2 och 6�9 får meddelas av Gransk-

ningsnämnden för radio och TV. Föreläggande enligt första stycket 3�6 och
9 får meddelas av Radio- och TV-verket. Föreläggande enligt första stycket
6 och 9 får även meddelas av Konsumentombudsmannen.

14 Senaste lydelse 2002:116.

15 Senaste lydelse 2006:797.

background image

7

SFS 2007:1289

13 § Radio- och TV-verket får ta ut en avgift av den som hos verket ansö-
ker om tillstånd att sända TV-program.

Avgiften ska motsvara Radio- och TV-verkets kostnader för handlägg-

ningen av tillståndsärenden enligt första stycket.

11 kap. �&terkallelse av tillstånd, m.m.

1 §

16 Ett tillstånd att sända ljudradio- eller TV-program ska återkallas på

begäran av tillståndshavaren. Ett tillstånd får också återkallas enligt vad som
anges i 2�5 och 7 §§ eller ändras enligt vad som anges i 2 och 7 §§.

2 §

17 Ett tillstånd att sända TV-program eller ett tillstånd som meddelats av

regeringen att sända ljudradioprogram får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot föreskrifterna i 6 kap. 1�5 §§

eller 7 kap. 1�10 §§, eller

2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 3 kap. 7�10 §§ har

åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända TV-program eller ett tillstånd som meddelats av re-

geringen att sända ljudradioprogram får ändras till att avse annat sändnings-
utrymme, om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen

på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen medför att ett nytt tillstånd med samma villkor
inte skulle kunna meddelas, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

7 § Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 2�5 §§ får meddelas endast
om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingri-
pande.

Beslut om ändring av tillstånd enligt 2 § andra stycket 2 får meddelas en-

dast om tillståndshavarens rätt enligt 3 kap. 2 § kan tillvaratas.

12 kap. Handläggningen av ärenden om särskilda avgifter,
vite och återkallelse, m.m.

18

1 § �renden om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av vill-
kor som meddelats med stöd av 3 kap. 7 § eller 3 kap. 8 § 9�12 och om över-
trädelse av 6 kap. 1�3 §§ ska på talan av Justitiekanslern tas upp av allmän
domstol.

I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Radio- och TV-

verket.

�renden om ändring av tillstånd att sända TV-program eller tillstånd som

meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram prövas av den som
meddelat tillståndet.

16 Senaste lydelse 2001:272.

17 Senaste lydelse 1998:1713.

18 Senaste lydelse 2001:272.

background image

8

SFS 2007:1289

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2 § Har tillståndet meddelats av regeringen, får en fråga om återkallelse tas
upp först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt
att tillståndet ska återkallas.

Har tillståndet meddelats av Radio- och TV-verket får en fråga om åter-

kallelse tas upp

1. på begäran av tillståndshavaren,
2. på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan, eller
3. efter anmälan av Granskningsnämnden för radio och TV på grund av

överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska
granskas av Granskningsnämnden enligt 9 kap. 2 §.

En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillstånds-

havaren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan.

Innan Radio- och TV-verket meddelar beslut i ett ärende om återkallelse

på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för till-
stånd som ska granskas av Granskningsnämnden för radio och TV enligt
9 kap. 2 § ska ett yttrande inhämtas från nämnden. Tillståndet får återkallas
endast om nämnden finner att överträdelsen är väsentlig.

13 kap.

1 § Beslut enligt denna lag av Radio- och TV-verket om meddelande av
tillstånd att sända TV-program och närradio, fördelning av sändningstid i
närradion samt ändring och återkallelse av tillstånd får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Beslutet gäller omedelbart, även om det överklagas.

3 §

19 Beslut av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-

verket eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har förenats
med vite enligt 10 kap. 8 §, 9 § första stycket 1�4 och 7�9 samt 10 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förelägganden enligt 10 kap. 8 §, 9 § första stycket 1, 2, 4, 8 och 9 samt

10 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd att sända TV-program

och för tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram
om tillstånden har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

19 Senaste lydelse 2006:797.