SFS 2007:1290 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

071290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan
med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionshinder får
tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta
del av verken.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. framställa och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt tillhan-

dahålla dessa för försäljning,

2. främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgängligheten till litte-

rära verk för personer med funktionshinder, och

3. förse högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läs-

handikapp med sådana exemplar av studielitteratur som de behöver för att
kunna ta del av litteraturen.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för döv-

blinda.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsom-
råde.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produk-
tionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

Samverkan

5 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och
råd till bibliotek och organisationer.

SFS 2007:1290

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1290

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Bibliotekschefen är myndighetschef.

Särskilda organ

8 § Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift.

Uppgifter för nämnden

9 § Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla punkt-
skriften som skriftspråk för synskadade.

Nämnden ska särskilt
1. utarbeta normer för den svenska punktskriften, och
2. medverka till att utveckla enhetliga internationella normer för punkt-

skriftens återgivning av symboler inom olika ämnesområden.

På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar till

myndigheten i frågor som rör punktskrift för synskadade.

Organisation

10 § Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra ledamö-
ter. För varje ledamot finns en ersättare. Ordföranden, övriga ledamöter och
ersättare utses av regeringen. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

11 § Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare förordnas för högst
tre år.

12 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen.

Avgifter

15 § Vid försäljning av talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 § 1 ska
myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

background image

3

SFS 2007:1290

16 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndig-
heten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskiftsbiblioteket och för-
ordningen (1985:391) om Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskrift-
nämnd upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007