SFS 2007:1291 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice

071291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Verket för högskoleservice;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Verket för högskoleservice har till uppgift att på uppdrag av universitet
och högskolor biträda

� vid antagning av studenter,
� vid bedömning av utländska gymnasiebetyg,
� med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet,

och

� vid upphandling.
Myndigheten får utföra andra uppdrag än de som avses i första stycket

och utföra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 § Under styrelsen finns en direktör.

Det som anges i 5 och 13 §§ myndighetsförordningen (2007:515) om

myndighetschef ska gälla direktören.

5 § Direktören anställs av myndigheten.

Avgifter

6 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i
4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

SFS 2007:1291

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1291

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)