SFS 2007:1293 Förordning med instruktion för Högskoleverket

071293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Ansvarsområde

1 § Högskoleverket ansvarar för frågor som rör

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag,

och

3. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som

får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial

nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Utvärdering

2 § Högskoleverket ska

1. granska kvaliteten i högskoleutbildning,
2. utvärdera universitetens och högskolornas kvalitetsarbete, och
3. följa upp resultaten av den granskning och utvärdering som avses i

1 och 2.

Tillsyn

3 § Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom sitt ansvars-
område.

Uppföljning

4 § Högskoleverket ska

1. följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklings-

arbetet inom högskolan med beaktande av verksamhetens roll och sätt att
fungera i förhållande till samhällets och arbetslivets utveckling och kompe-
tensbehov,

2. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om hög-

skolan, och

SFS 2007:1293

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

2

SFS 2007:1293

3. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken.

Omvärldsbevakning

5 § Högskoleverket ska

1. bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och internationellt, som

är av betydelse för högskolans verksamhet, och

2. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av den bevak-

ning som avses i 1.

Publicering av resultat

6 § Högskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete
med utvärdering, tillsyn, uppföljning, omvärldsbevakning och främjande av
kvalitetsarbete enligt 7 § 1.

Främjande uppgifter

7 § Högskoleverket ska

1. främja arbetet vid universitet och högskolor med att förbättra verksam-

hetens kvalitet, och

2. främja chefsutvecklingen inom högskolan.

Främjande av likabehandling

8 § Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde främja likabehand-
ling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Verket ska också bistå Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen

mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning och Handikappombudsmannen med uppgifter om för-
hållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för ombuds-
männens tillsyn enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan.

Information

9 § Högskoleverket ska

1. stimulera intresset för högskoleutbildning,
2. svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av

utbildning vid universitet och högskolor samt ge information i syfte att
främja en korrekt värdering av svensk högskoleutbildning och svenska
högskoleexamina, och

3. svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i sam-

verkan med Centrala studiestödsnämnden.

Uppgifter enligt internationella åtaganden

10 § Högskoleverket ska

background image

3

SFS 2007:1293

1. vara behörig myndighet för läraryrket och arkitektyrket enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/

EG

2, och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad reger-

ingen särskilt beslutar, och

2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EG-

direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser,
allt enligt vad regeringen särskilt beslutar.

Bedömning av utländska utbildningar

11 § Högskoleverket ska svara för bedömningar av utländska utbildningar
på eftergymnasial nivå, dels enligt vad regeringen särskilt beslutar, dels för
tillämpningen i Sverige av direktiv och konventioner om erkännanden av
utländska utbildningar.

Beslut enligt andra författningar

12 § I enlighet med vad som följer av andra författningar ska Högskole-
verket besluta om

1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman som exa-

mina inom högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå får avläg-
gas enligt 1 kap. 11 § första stycket högskolelagen (1992:1434),

2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtag-

bar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655), och

3.

behörighetsbevis enligt 2 kap. 4

§ första stycket 2 skollagen

(1985:1100).

Internationellt arbete

13 § Högskoleverket ska medverka i internationellt arbete inom verksam-
hetsområdet.

Administrativa uppgifter

14 § Högskoleverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredra-
gande och handläggande uppgifter åt �verklagandenämnden för högskolan
och Högskolans avskiljandenämnd.

Ledning

15 § Högskoleverket leds av en myndighetschef.

16 § Vid Högskoleverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst
elva ledamöter. Studenterna ska vara representerade i rådet.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

background image

4

SFS 2007:1293

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

17 § Universitetskanslern är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid Högskoleverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Högskoleverket

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

20 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Högskoleverket:

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:7) med instruktion för Högskoleverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)