SFS 2007:1294 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

071294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 45 och 66 §§ förordningen (1996:1515) med

instruktion för Regeringskansliet

1 samt avsnitt 4.1� 4.3 och 6.3 i bilagan till

förordningen ska ha följande lydelse.

1 §

Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i

övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Regerings-

kansliet.

45 §

Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa bestämmel-

ser som gäller för myndigheter under regeringen, om regeringen inte beslu-
tar något annat.

Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning eller budgetun-

derlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag.

�&rsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen. Underskriften

innebär ett intyg att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

66 §

Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2006:1427.

SFS 2007:1294

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1294

Bilaga

2

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

3

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

tillträde till Sveriges territorium,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av totalförsvaret och av arbetet med beredskapen mot svåra

påfrestningar på samhället i fred,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande, ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,

2 Senaste lydelse 2007:727.

3 �ndringen innebär bl.a. att Regeringskansliets beredskap och därmed sammanhäng-
ande frågor har tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2007:1294

skydd för försvaret, gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

4

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Krisberedskapsmyndigheten,
Statens räddningsverk,
Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets pliktverk,
Försvarets underrättelsenämnd, Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
�rlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Statens haverikommission,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

6 Finansdepartementet

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Statens fastighetsverk,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Statens personadressregisternämnd,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Ekonomiska rådet,

4 �ndringen innebär att Försvarshögskolan och �verklagandenämnden för totalför-
svaret har tagits bort ur förteckningen.

2* SFS 2007:1294�1305

background image

4

SFS 2007:1294

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Finanspolitiska rådet,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
allmänna pensionsfonderna,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Insättningsgarantinämnden,
länsstyrelserna,
Premiepensionsmyndigheten,
Kammarkollegiet, Statens skaderegleringsnämnd,
Statskontoret,
Statistiska centralbyrån,
Statens utlandslönenämnd,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Verket för förvaltningsutveckling,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens pensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens bostadsomvandling AB,
AB Svenska Spel.