SFS 2007:1295 Förordning om ändring i förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

071295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:640) om
återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:640) om åter-

etableringsstöd för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

1 §

Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt bidrag (åter-

etableringsstöd) till en utlänning, om

1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt

5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmel-
ser,

2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land eller en del av ett

land som på grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsätt-
ningar för återetablering av återvändande, och

3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det

land han eller hon avser att återvända till.

Med avslag enligt första stycket 1 jämställs avskrivning efter det att utlän-

ningen har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd.

2 §

�&teretableringsstöd får lämnas endast om ansökan har getts in i nära

anslutning till att ansökan om uppehållstillstånd avslagits.

Migrationsverket får medge undantag från första stycket om det bedöms

vara nödvändigt för att uppfylla en internationell överenskommelse som
Sverige har ingått eller om det bedöms vara av särskild betydelse för arbetet
med att främja ett självmant återvändande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med

den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1295

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007