SFS 2007:1296 Förordning om ändring i förordningen (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna

071296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:47)
om ändring i förordningen (1995:1109)
om ändring i förordningen (1992:1094)
om avgifter vid kronofogdemyndigheterna;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1094) om avgifter

vid Kronofogdemyndigheten

1

dels att 5 § förordningen i stället för dess lydelse enligt förordningen

(1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förord-
ningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna ska ha föl-
jande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid krono-
fogdemyndigheterna i stället för dess lydelse enligt förordningen (1996:47)
om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen
(1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna ska ha följande ly-
delse.

5 §

2 För varje exekutionstitel av vilken verkställighet har sökts tas en

grundavgift ut, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.

Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskaps-

balken, föräldrabalken eller annan författning tas endast en grundavgift ut
för varje gäldenär och för varje kalenderår då något sådant mål handläggs av
kronofogdemyndigheten. Begärs först begränsad tillgångsundersökning och
senare under samma kalenderår fullständig tillgångsundersökning, tas sam-
manlagt ut så mycket som motsvarar den högre avgiften.

Har sökanden i ett enskilt mål yrkat två eller flera verkställighetsåtgärder,

tas en grundavgift ut för varje sådan åtgärd.

Vid verkställighet som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbal-

ken tas ny grundavgift ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.
Avgift ska tas ut även i mål som handläggs av en kronofogdemyndighet

vid ikraftträdandet. I mål som har kommit in före ikraftträdandet, men efter
utgången av september 1995, ska avgift som har tagits ut enligt äldre be-
stämmelser avräknas mot vad som ska tas ut enligt de nya bestämmelserna.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:880.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:1296

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1296

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)