SFS 2007:1297 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

071297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § samt rubriken närmast före 5 § förord-

ningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

1 ska ha

följande lydelse.

Allmänt om grundavgift

5 §

2 För varje exekutionstitel på grund av vilken verkställighet har sökts

tas en grundavgift ut, om inte något annat följer av 5 a�5 e §§.

I enskilda mål om utmätning ska en grundavgift tas ut för varje år som

handläggningen pågår, om inte något annat följer av tredje�femte styckena
eller 5 c §.

Om det efter årets utgång i målet endast kvarstår sådana åtgärder som av-

ses i 4 kap. 9 b § utsökningsbalken, ska dock ingen ny grundavgift tas ut.

Någon ny grundavgift ska inte heller tas ut om det obetalda beloppet un-

derstiger 100 kronor.

När det finns hinder mot verkställighet får beslut om att ta ut avgift inte

fattas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:880.

2 Senaste lydelse 2007:1296.

SFS 2007:1297

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007