SFS 2007:1298 Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

071298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 15 § indrivningsförordningen (1993:1229)

1 ska

upphöra att gälla den 28 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 15 § 2006:773.

SFS 2007:1298

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007