SFS 2007:1299 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

071299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha följande lydelse.

5 a §

1 På begäran av en enhet inom Skatteverket som medverkar vid

brottsutredningar ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1�5, 7, 8, 10
och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar.

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:590.

SFS 2007:1299

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007