SFS 2007:1300 Förordning med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

071300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Institutet för utvärdering av
internationellt utvecklingssamarbete;

Utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har
till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer

1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklings-

samarbetet samt reformarbetet i �steuropa, och

2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom

ramen för myndighetens ordinarie verksamhet enligt 1.

2 § Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina utvärde-
ringar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige
och internationellt.

3 § Myndigheten får inom ramen för 1 § utföra uppdrag under förutsätt-
ning att det inte hotar förtroendet för myndighetens självständiga ställning.

Samverkan

4 § Myndigheten ska eftersträva samverkan med andra relevanta natio-
nella och internationella utvärderingsinstitut eller nätverk.

Uppgiftsskyldighet

5 § Myndigheten får av andra statliga myndigheter begära den hjälp och
den information som myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag, så-
väl när det gäller verksamhet i Sverige som verksamhet som Sverige stöder
genom internationella organisationer och i samarbetsländer.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1300

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1300

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1214) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)