SFS 2007:1301 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

071301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (2007:415) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

2. Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin kan ta del av den tills

anvisningen till det program eller den insats han eller hon deltar i upphör.
�ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet har an-
visats aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är arbetslös an-
visas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och förvärvsarbetar

eller senare börjar förvärvsarbeta, och som senast den 1 april 2008 blir
arbetslös och inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring, anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska tillämpas från

och med den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:1301

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007