SFS 2007:1302 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

071302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivi-

tetsstöd att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:416) om
ändring i nämnda förordning ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

3. Till den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och som i direkt

anslutning till den eller med en period av förvärvsarbete emellan anvisas till
jobb- och utvecklingsgarantin, lämnas aktivitetsstöd med ett belopp som
motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsstöd under deltagandet i akti-
vitetsgarantin.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska tillämpas från

och med den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:1302

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007