SFS 2007:1304 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

071304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 e §, samt närmast

före 14 e § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning gäller vid sidan av förordningen (1998:941) om ke-

miska produkter och biotekniska organismer i fråga om

1. kadmiumämnen,
2. dekabromdifenyleter,
3. klorerade lösningsmedel,
4. kvicksilver,
5. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter,

6. tungmetaller i förpackningar,
7. ammunition som innehåller bly,
8. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
9. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

Textiltvättmedel som innehåller fosfater

14 e §

Textiltvättmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller

överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i med-
let överstiger 0,2 viktprocent.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 Senaste lydelse 2006:1075.

SFS 2007:1304

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1304

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.
2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har tillverkats före den

1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas till och med den 31 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)