SFS 2007:1305 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008

071305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2008

1;

utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrust-

ning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemut-
rustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,55 procent för
år 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1409.

SFS 2007:1305

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007