SFS 2007:1309 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

071309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 c § lagen (1962:381) om

allmän försäkring

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 c §

3

När den sjukpenninggrundande inkomsten enligt 2 § andra stycket

har beräknats, ska denna, vid beräkning av sådan ersättning som utges för
dag, multipliceras med talet 0,97.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande beträffande beräkning av sjukpenninggrundande inkomst som
avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, utg.omr. 10, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/08:68.

2 Lagen omtryckt 1982:120.

3 Senaste lydelse 2006:1537.

SFS 2007:1309

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007