SFS 2007:1310 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

071310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 21 § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

2 kap.

21 §

Vid beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomster av an-

ställning ska avdrag göras för kostnader som denne har haft i arbetet, i den
utsträckning kostnaderna, minskade med kostnadsersättning som den försäk-
rade har fått, överstiger 5 000 kronor. Avdrag ska också göras för debiterad
allmän pensionsavgift som den försäkrade ska betala för dessa inkomster en-
ligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Avdraget för den allmänna
pensionsavgiften ska i första hand göras från inkomst enligt 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

fastställande av pensionsgrundande inkomst för intjänandeåret 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, �&lderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/08:68.

SFS 2007:1310

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007