SFS 2007:1312 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

071312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4, 11, 17 a, och 24 §§ lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande ly-
delse.

1 §

2

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samför-

stånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmel-
serna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för
den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om nå-

gon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har
vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av
honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år,

om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden
i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig
vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgö-

rande.

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning

skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.

4 §

Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter an-

sökan av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för
� den unges förhållanden,
� de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas

vård,

� tidigare vidtagna åtgärder,
� den vård som socialnämnden avser att anordna,
� hur relevant information lämnats till den unge,

1 Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.

2 Senaste lydelse 2003:406.

SFS 2007:1312

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1312

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� vilket slags relevant information som lämnats, samt
� den unges inställning.

11 §

3

Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och

var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett
hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i
samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt
skall vistas i ett annat sådant hem.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas

vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av
denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas,

får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat be-
sluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha upp-

sikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vår-
den, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att

den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken till-
godoses.

17 a §

4

Den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin- eller utandnings-
prov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhal-
tiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det
kan misstänkas att den intagne är påverkad av något sådant medel.

24 §

5

Länsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills

vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett
hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om
det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om
han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:406.

4 Senaste lydelse 2001:466.

5 Senaste lydelse 2003:406.